รหัสประจำตัวนักเรียน 10 หลัก :

       หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับแผนกทะเบียนอีกครั้งตัวอย่างรหัสประจำตัวนักเรียน 10 หลัก เช่น 5321011234 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่  22 มีนาคม   2557           โดย......ทีมงานวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร