รหัสประจำตัวนักเรียน 10 หลัก :

       หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับแผนกทะเบียนอีกครั้งตัวอย่างรหัสประจำตัวนักเรียน 10 หลัก เช่น57321011234 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่  06 พฤศจิกายน   2558           โดย......ทีมงานวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร